نرم افزارهای منتخب گروه برق و الکترونیک

 

.................................

نرم افزار اتوماسیون اداری شرکت استام صنعت

لینک داخل سازمان                لینک خارج از سازمان

.................................

نرم افزار اتوماسیون اداری شرکت سازه پویش

لینک داخل سازمان                لینک خارج از سازمان

.................................

نرم افزار کلیک ویو گروه برق و الکترونیک

لینک داخل سازمان(استام)                لینک خارج از سازمان

.................................

نرم افزار آرشیو فنی استام صنعت

لینک داخل سازمان                لینک خارج از سازمان

.......................

نرم افزار آرشیو فنی سازه پویش

لینک داخل سازمان                لینک خارج از سازمان

......................

نرم افزار SCM

لینک داخل سازمان                لینک خارج از سازمان

.....................

نرم افزار آکورد

لینک داخل سازمان                لینک خارج از سازمان

......................

استام صنعت و سازه پویش

نرم افزار اقدام اصلاحی استام در داخل شرکت

نرم افزار استام در داخل شرکت FMCS

نرم افزار محاسبه کاهش قیمت خارجی در داخل شرکت

نرم افزار اقدام اصلاحی سازه پویش لینک داخل گروه

...........................

سایت شرکت استام صنعت

سایت شرکت سازه پویش

سایت شرکت سازه سیم