اتوماسيون اداري شركت استام صنعت

جهت ورود به سيستم اتوماسيون اداري در داخل شركت كليك نماييد

جهت ورود به سيستم اتوماسيون اداري از خارج شركت كليك نماييد

سایت شرکت استام صنعت

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

سایر نرم افزارهای گروه برق و الکترونیک

.................................

نرم افزار آرشیو فنی استام صنعت

لینک داخل سازمان                لینک خارج از سازمان

.......................

نرم افزار آرشیو فنی سازه پویش

لینک داخل سازمان                لینک خارج از سازمان

......................

نرم افزار SCM

لینک داخل سازمان                لینک خارج از سازمان

.....................

نرم افزار آکورد

لینک داخل سازمان                لینک خارج از سازمان

......................

نرم افزار اقدام اصلاحی استام در داخل شرکت

نرم افزار استام در داخل شرکت FMCS

نرم افزار محاسبه کاهش قیمت خارجی در داخل شرکت

...........................

نرم افزار اقدام اصلاحی سازه پویش لینک داخل گروه